Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) v sobě zahrnují celou řadů procesů s jasným cílem a to zamezit vzniku ohrožení či poškození zdraví osob.

Nedodržování požadavků zákonných předpisů z oblasti BOZP může mít na zaměstnavatele i zaměstnance negativní dopad. V důsledku kontrol ze strany státních institucí (inspekce bezpečnosti práce, krajské hygienické stanice, apod.) hrozí riziko vysokých sankcí, ale také trestní stíhání vedoucích pracovníků, manažerů apod. u závažných případů – například při vážnějšímu pracovnímu úrazu nebo smrti zaměstnance – ke kterým došlo kvůli nedbalému jednání či nedodržování příslušných předpisů či chybějící dokumentaci.

NABÍZÍM VÁM

 • zpracovaní komplexní dokumentace BOZP dle platné legislativy
 • zavedení systému BOZP do Vaší společnosti
 • zajištění školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců
 • odborné poradenství pro zaměstnavatele, vedoucí zaměstnance a zaměstnance
 • zpracování a vyhodnocení rizik v závislosti na předmětu podnikání s návrhem vhodných opatření a návrhu OOPP
 • provádění pravidelných ročních prověrek BOZP
 • aktivní účast a odbornou pomoc při šetření pracovních úrazů (zpracování záznamu o pracovním úrazu, stanovení odškodňovací komise, provedení šetření a stanovení opatření, součinnost při oznámení pracovního úrazu příslušným orgánům, apod.)
 • provedení návrhu na zařazení jednotlivých pracovních profesí do příslušných kategorií práce, projednání s KHS
 • zastoupení při styku s orgány státní správy
 • dohled nad plněním povinností vyplývajících z právních předpisů o BOZP
 • kontrola stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na provozech a dalších pracovištích
 • další činnosti v oblasti BOZP